شروع دوره های ویموند

دوره حضوری

افتتاحیه کد دوره حضوری آکادمی دانش آموزی ویموند

با افتخار در خدمت ویموندی ها و پدران و مادران دغدغه مند و آینده نگر بودیم
خانواده‌هایی که تصمیم گرفتند برای آینده فرزندان شان با هوشمندی انتخاب کنند و متفاوت باشند.

KIDS COACHING

افتتاحیه کد 15 آنلاین آکادمی دانش آموزی ویموند

اساتید ویموند از فرایندها گفتند و دستاوردها رو شرح دادند.
شما هم اکنون می توانید با آینده نگری،هم اکنون برای ویموندی شدن فرزندان عزیزتون اقدام نمایید

JUNIOR COACHING

افتتاحیه کد ۱۴ آنلاین آکادمی دانش آموزی ویموند

با افتخار در خدمت ویموندی ها و پدران و مادران دغدغه مند و آینده نگر بودیم
خانواده‌هایی که تصمیم گرفتند برای آینده فرزندان شان با هوشمندی انتخاب کنند و متفاوت باشند.

دوره حضوری

افتتاحیه دوره حضوری آکادمی دانش آموزی ویموند

با افتخار در خدمت ویموندی ها و پدران و مادران دغدغه مند و آینده نگر بودیم
خانواده‌هایی که تصمیم گرفتند برای آینده فرزندان شان با هوشمندی انتخاب کنند و متفاوت باشند

KIDS COACHING

افتتاحیه کد 15 آنلاین آکادمی دانش آموزی ویموند

اساتید ویموند از فرایندها گفتند و دستاوردها رو شرح دادند.
شما هم اکنون می توانید با آینده نگری،هم اکنون برای ویموندی شدن فرزندان عزیزتون اقدام نمایید

JUNIOR COACHING

افتتاحیه کد ۱۴ آنلاین آکادمی دانش آموزی ویموند

با افتخار در خدمت ویموندی ها و پدران و مادران دغدغه مند و آینده نگر بودیم
خانواده‌هایی که تصمیم گرفتند برای آینده فرزندان شان با هوشمندی انتخاب کنند و متفاوت باشند